Tuần 6 - Trường học


Chính tả - Tuần 6 trang 23

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp


Luyện từ và câu - Tuần 6 trang 23

Tìm các đồ dùng học tập được vẽ ẩn trong tranh sau. Điền thông tin vào bảng.


Chính tả - Tuần 6 trang 25

Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc ay:


Tập làm văn - Tuần 6 trang 26

Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến