B : Hoạt động thực hành - Bài 1 : Khám phá Computer

Giải phần B : Hoạt động thực hành bài 1 trang 10, 11 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Trong ngăn trái, nháy chọn ổ đĩa (D:). Trong ngăn phải tạo các thư mục theo mô tả như sau...


Câu 1

Trong ngăn trái, nháy chọn ổ đĩa (D:). Trong ngăn phải tạo các thư mục theo mô tả như sau:

a)     Thư mục LOP5A là thư mục trên ổ đĩa (D:)

b)    Thư mục LOP5A có các thư mục con là TO1, TO2, TO3, TO4

c)     Thư mục TO2 có các thư mục con là TUAN, HUNG, LAN, ANH

d)    Các thư mục TUAN, HUNG, LAN, ANH đều có các thư mục con là VE, SOANTHAO, TRINHCHIEU

HƯỚNG DẪN :

Để thực hiện bài thực hành (d), trước tiên em cần tạo thư mục VE, SOANTHAO, TRINHCHIEU trong thư mục TUAN.

Sau đó, sao chép ba thư mục VE, SOANTHAO, TRINHCHIEU rồi dán lần lượt vào thư mục HUNG, LAN, ANH.

Trả lời:

a) Trên ổ đĩa (D:), em nháy chuột phải, chọn New (tạo mới), chọn Folder (thư mục), em đổi tên thư mục thành LOP5A rồi nhấn Enter.

b) Trong thư mục LOP5A, em tạo lần lượt các thư mục con TO1, TO2, TO3, TO4

c) Trong thư mục TO2, em tạo lần lượt các thư mục con TUAN, HUNG, LAN, ANH

d) Bước 1 : Tạo thư mục VE, SOANTHAO, TRINHCHIEU trong thư mục TUAN.

Bước 2 : Sao chép ba thư mục VE, SOANTHAO, TRINHCHIEU rồi dán lần lượt vào thư mục HUNG, LAN, ANH.


Câu 2

Điều khiển sao cho ngăn trái của cửa sổ giống như hình sau:

Trả lời:

Bước 1: Trong ngăn trái, em nháy đúp chuột chọn vào ổ đĩa (D:), màn hình hiển thị các thư mục con trong ngăn trái là TO1, TO2, TO3, TO4.

Bước 2: Em nháy đúp chuột chọn vào thư mục TO2, màn hình hiển thị các thư mục con là ANH, HUNG, LAN.

Bước 3: Em nháy đúp chuột chọn vào thư mục ANH, màn hình hiển thị các thư mục con là SOANTHAO, TRINHCHIEU, VE

Bước 4: Em thực hiện tương tự với thư mục HUNG


Câu 3

Em thực hiện các yêu cầu sau rồi đánh dấu \( \times \) vào ô trống đặt trước câu trả lời đúng. 

Trả lời:

Bài giải tiếp theo
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1 : Khám phá Computer