Bài 3 : Thư điện tử (Email)


A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Thư điện tử

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Địa chỉ thư điện tử Quan sát và đọc thông tin trong hình dưới đây: . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Thư điện tử

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điền tên người dùng, tên nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử vào ô trống trong bảng sau: . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Thư điện tử

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Đăng nhập vào hộp thư của em, đọc lại thư của bạn vừa gửi . . .


Bài học tiếp theo

Bài 4 : Thư điện tử (tiếp theo)

Bài học bổ sung