Bài 4 : Thư điện tử (tiếp theo)


A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Gửi thư có đính kèm tệp tin Để thực hiện soạn một bức thư có nội dung tương tự . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 25, 26, 27, 28, 29 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Soạn và gửi cho bạn trong nhóm bức thư . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 25, 26, 27, 28, 29 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em tìm kiếm các thư cần xem lại . . .


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung