Bài 1 : Khám phá Computer


A. Hoạt động cơ bản - Bài 1 : Khám phá Computer

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 1 trang 7, 8, 9 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Những gì em đã biết a) Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ chấm : Mỗi bài tập vẽ, soạn thảo văn bản, trình chiếu...


B : Hoạt động thực hành - Bài 1 : Khám phá Computer

Giải phần B : Hoạt động thực hành bài 1 trang 10, 11 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Trong ngăn trái, nháy chọn ổ đĩa (D:). Trong ngăn phải tạo các thư mục theo mô tả như sau...


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1 : Khám phá Computer

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 11, 12, 13 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Điều khiển sao cho ngăn trái của cửa sổ giống như hình sau. Thực hiện các Bước 1, Bước 2 theo hướng dẫn...


Bài học tiếp theo

Bài 2: Luyện tập
Bài 3 : Thư điện tử (Email)
Bài 4 : Thư điện tử (tiếp theo)

Bài học bổ sung