Câu C3 trang 297 SGK Vật lí 10 nâng cao

Tìm mối liên hệ


Tìm mối liên hệ giữa dấu của công A' do khí sinh ra với chiều diễn biến của chu trình.

 

Nếu khí chuyển đổi theo chiều \(\overrightarrow {a1b2a} \) thì trong quá trình \(\overrightarrow {a1b} \) khí dãn nở sinh công \(\left| {{A_1}} \right|\) được biểu diễn bằng điện tích \({S_1}\) của hình \({V_{^{_a}}}a1b{V_b}\).

Trong quá trình \(\overrightarrow {b2a} \) khí dãn nở công \({A_2}\) được biểu diễn bằng diện tích \({S_2}\) của hình \({V_a}a2bV\) với \({S_2} < {S_1}\).

Vì vậy công chu trình \(\overrightarrow {a1b2a} :A' = {A_1} + {A_2} > 0\).

Ngược lại, công của chu trình \(\overrightarrow {a2b1a} :{A_1} + {A_2} < 0\).

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 299 SGK Vật lí nâng cao 10.
Bài 2 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao
Bài 3: trang 299 SGK vật lí 10 nâng cao
Bài 4 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Video liên quan