Bài 1 trang 299 SGK Vật lí nâng cao 10.

Một lượng khí


Một lượng khí được dãn thể tích \({V_1}\) đến thể tích \({V_2}({V_2} > {V_1})\). Trong quá trình nào lượng khí thực hiện công ít nhất?

A.Trong quá trình nở đẳng áp.

B.Trong quá trình đẳng nhiệt.

C.Trong quá trình nở đẳng áp rồi dãn đẳng nhiệt.

D.Trong quá trình dãn đẳng nhiệt rồi nở đẳng áp.

Giải:

Chọn B. (Dựa vào diện tích gạch chéo trên đồ thị trong hệ p-V).

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao
Bài 3: trang 299 SGK vật lí 10 nâng cao
Bài 4 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Video liên quan