Câu C1 trang 295 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Tìm mối liện hệ


Tìm mối liện hệ giữa dấu của công với chiều diễn biến của quá trình đẳng áp.Công trong quá trình đẳng áp

Giải:

Nếu khí biến đổi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 khí dãn nở đẳng áp, sinh công (thực hiện công nên pit-tông đẩy nó lên) nên \({A'}\) mang dấu dương: \({A'}\) > 0.

Nếu theo chiều từ 2 sang 1 thì khí bị ném đẳng áp: nhận công từ vật khác \( \to {A'}\)< 0.

Bài giải tiếp theo
Câu C2 trang 296 SGK Vật lí 10 nâng cao.
Câu C3 trang 297 SGK Vật lí 10 nâng cao
Bài 1 trang 299 SGK Vật lí nâng cao 10.
Bài 2 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao
Bài 3: trang 299 SGK vật lí 10 nâng cao
Bài 4 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Video liên quan