Câu C2 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.


Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.

Giải :

Từ công thức \(g = {{GM} \over {{{(R + h)}^2}}}\)ta thấy các vật ở cùng một nơi trên Trái Đất (R như nhau ) và ở gần mặt đất (\(h \le R\) nên coi \(h \approx 0\)) phải có cùng một gia tốc rơi tự do \(g = {{GM} \over {{R^2}}}\).

Bài giải tiếp theo
Câu C3 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 2 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan