Câu C1 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ?


Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ?

Giải :

\({F_{hd}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}};G = 6,{67.10^{ - 11}}N{m^2}/k{g^2}\)

G quá nhỏ; m1, m2 cũng nhỏ nên \({F_{hd}} \approx 0 =  > {F_{hd}}\) này hầu như không gây tác động gì đối với các vật thể thông thường quanh ta.

Bài giải tiếp theo
Câu C2 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Câu C3 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 2 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan