Câu 2 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính.


Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính.

Trả lời:

Hiện nay có rất nhiều chương trình bảng tính khác nhau như: Lotus, Quattro, Excel,...Nhưng chúng đều có chung một số tính năng chung như sau:

-   Màn hình làm việc đều có dạng bảng (bao gồm cột, hàng và ô);

-  Có khả năng lưu trữ và xử lí nhiều loại dữ liệu như ờ dạng số, văn bàn, ngày tháng, tiền tệ,...

-   Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn;

-   Sắp xếp và lọc dữ liệu;

-   Tạo biểu đồ dựa vào dữ liệu có sẵn trong bảng.


Bài giải tiếp theo
Câu 3 trang 7 SGK Tin học lớp 7
Câu 4 trang 7 SGK Tin học lớp 7
Câu 5 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Bài học bổ sung
Câu 3 trang 7 SGK Tin học lớp 7