Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?


Câu 1 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng.


Câu 2 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính.


Câu 3 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Màn hinh của Excel có những công cụ gi đặc trưng cho chương trinh bảng tinh?


Câu 4 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Có thể nhập và lưu dữ liệu ở thành phần nào của trang tính?


Câu 5 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Ô tính đang được kích hoạt có gì khác biệt so với các ô tính khác?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung