Bài 8 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 2 bài 8 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm

\(\eqalign{
& a)\,\,80\,\, - \,\,20\,\, - \,\,10\,\, = \,...\, \cr 
& \,\,\,\,\,80\,\, - \,\,30\,\,\, = \,...\, \cr 
& b)\,70\,\,\, - \,\,\,30\,\, - \,\,20\,\, = \,...\, \cr 
& \,\,\,\,\,70\,\, - \,\,50\,\,\, = \,...\, \cr 
& c)\,\,90\,\, - \,\,20\,\, - \,\,20\,\, = \,... \cr 
& \,\,\,\,\,\,90\,\, - \,\,40\,\,\, = \,...\, \cr} \)

Phương pháp giải:

Trừ các chữ số hàng chục rồi viết thêm một chữ số \(0\) vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& a)\,\,80\,\, - \,\,20\,\, - \,\,10\,\, = \,\,50 \cr 
& \,\,\,\,\,\,80\,\, - \,\,30\,\,\, = \,\,\,50 \cr 
& b)\,\,70\,\,\, - \,\,\,30\,\, - \,\,20\,\, = \,\,20 \cr 
& \,\,\,\,\,\,70\,\, - \,\,50\,\,\, = \,\,\,20 \cr 
& c)\,\,90\,\, - \,\,20\,\, - \,\,20\,\, = \,\,\,50 \cr 
& \,\,\,\,\,\,90\,\, - \,\,40\,\,\, = \,\,\,\,50 \cr} \)


Bài 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

67 và 25            99 và 68              44 và 14

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính trừ sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Một sợi dây phơi dài 38dm. Một con kiến bò từ một đầu sợi dây và đã bò được 26dm. Hỏi con kiến phải bò tiếp bao nhiêu đề - xi – mét để đến đầu kia của sợi dây?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài sợi dây phơi trừ đi đoạn đường con kiến đã bò được.

Lời giải chi tiết:

Con kiến phải bò tiếp số đề-xi-mét để đến đầu kia của sợi dây là:

           38 – 26 = 12 (dm)

                Đáp số: 12 dm.


Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

44 – 4 = ?

A. 4           B. 48             C. 40            D. 84

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

 44 - 4 = 40

Chọn đáp án C. 40

Bài giải tiếp theo
Bài 9 : Luyện tập chung
Bài 10 : Luyện tập chung
Tự kiểm tra trang 13