Bài 4 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 VBT toán 2 bài 4 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Tính nhẩm:

60 + 20 + 10 =          40 + 10 + 20 =          

30 + 20 + 20 =          60 + 30 =                  

40 + 30 =                  30 + 40 = 

Phương pháp giải:

Cộng các chữ số hàng chục rồi điền thêm một chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

60 + 20 + 10 = 90          40 + 10 + 20 = 70 

30 + 20 + 20 = 70          60 + 30 = 90

40 + 30 = 70                  30 + 40 = 70


Bài 3

 Đặt tính rồi tính, biết các số hạng là:

34 và 42           40 và 24                8 và 31

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Mẹ nuôi 22 con gà mái và 10 con gà trống. Hỏi mẹ nuôi tất cả bao nhiêu con gà ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Gà mái   : 22 con 

Gà trống : 10 con 

Mẹ nuôi tất cả: … con gà ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số con gà mái cộng với số con gà trống.

Lời giải chi tiết:

Mẹ nuôi tất cả số con gà là:

22  +  10 = 32 (con)

Đáp số: 32 con.


Bài 5

Điền chữ thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

- Thực hiện cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái, rồi tìm số còn thiếu thỏa mãn.

- Điền số vừa tìm được vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 5 : Đề-xi-mét
Bài 6 : Luyện tập
Bài 7 : Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
Bài 8 : Luyện tập
Bài 9 : Luyện tập chung
Bài 10 : Luyện tập chung
Tự kiểm tra trang 13