Unit 7: Recipes And Eating Habits - Công thức và thói quen ăn uống


Getting Started Unit 7 trang 6 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp ài tập phần Getting Started Unit 7 Trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới


A Closer Look 1 Unit 7 trang 9 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần A closer look 1 Trang 9 SGK Tiếng Anh 9 mới


A Closer Look 2 Unit 7 trang 11 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập A closer look 2 Unit 7 đầy đủ và chi tiết.


Communication Unit 7 trang 13 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập Communication Unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết.


Skills 1 Unit 7 trang 14 SGK tiếng Anh 9 mới

Now read an article about Japanese eating habits. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A-C).


Skills 2 Unit 7 trang 15 SGK tiếng Anh 9 mới

Hướng dẫn giải bài tập Skills 2 unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết


Looking back Unit 7 trang 16 SGK tiếng Anh 9 mới

Match the words in A with their description or definition in B.


Project Unit 7 trang 17 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập Project Unit 7 có đáp án và lời giảng chi tiết


Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 7


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung