Unit 2: I'm from Japan


Lesson 1 Unit 2 trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Học tên một số quốc gia và nói giới thiệu mình từ đến từ đâu.


Lesson 2 Unit 2 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Cách hỏi và trả lời về quốc tịch.


Lesson 3 Unit 2 trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Học cách làm thẻ tên. Nói về thành phố và quốc gia.


Từ vựng Unit 2 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- tên các quốc gia và quốc tịch.Cách hỏi quê hương của ai đó.


Ngữ pháp Unit 2 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Hỏi một người bạn từ đâu đến - Hỏi đáp về quốc tịch - Hỏi và trả lời về tên - Tính từ sở hữu


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến