Tuần 35 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 60, 61
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 35 câu 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 với lời giải chi tiết. Câu 3 : Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 130m, chiều dài hơn chiều rộng 17m. a) Tìm chiều dài và chiều rộng của khu đất. b) Tính diện tích khu đất đó.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 61, 62, 63
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 35 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 61, 62, 63 với lời giải chi tiết. Câu 8 : Trong hai ngày chú Minh bán được 350 quả dứa, biết rằng số quả dứa bán được của ngày thứ nhất bằng 2/5 số quả dứa bán được của ngày thứ hai. Hỏi mỗi ngày chú Minh bán được bao nhiêu quả dứa?


Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 64, 65, 66
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 64, 65, 66 với lời giải chi tiết. Câu 3 : Trong số 5 371 907 : a) Chữ số 5 thuộc hàng …… lớp …… ; b) Chữ số 9 thuộc hàng …… lớp ……


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến