Bài 9. Màu sắc trên trang chiếu


Câu 1. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu


Câu 2. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu trong một bài trình chiếu được không


Câu 3. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy so sánh các khả năng định dạng văn bản của Powerpoint và của Word và cho nhận xét


Câu 4. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu có sẵn là gì?


Câu 5. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu các bước cơ bản để tạo một bài trình chiếu bằng phần mềm trình chiếu


Bài học tiếp theo

Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu
Bài 11. Tạo các hiệu ứng động

Bài học bổ sung