Bài 11. Tạo các hiệu ứng động


Câu 1. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì?


Câu 2. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động được hiển thị lần lượt


Câu 3. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em áp dụng các hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu bằng lệnh nào?


Câu 4. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu một số điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu


Câu 5. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tạo các hiệu ứng động cho bài trình chiếu các thắng cảnh quê hương em


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung