Bài 8. Bài trình chiếu


Câu 1. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu là gì?


Câu 2. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu


Câu 3. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu


Câu 4. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khung văn bản trên trang chiếu là gì?


Câu 5. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy sưu tầm về thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau:


Bài học tiếp theo

Bài 9. Màu sắc trên trang chiếu
Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu
Bài 11. Tạo các hiệu ứng động

Bài học bổ sung