Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu


Câu 1. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu


Câu 2. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu


Câu 3. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu


Câu 4. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của ảnh kia. tại sao


Câu 5. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tạo bài trình chiếu gốm các trang chiếu với màu nền khác nhau tương tự như hình 76 bằng cách sử dụng mẫu


Câu 6. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Trên cơ sở các nội dung và hình ảnh đã sưu tầm được về các thắng cảnh quê hương em


Bài học tiếp theo

Bài 11. Tạo các hiệu ứng động

Bài học bổ sung