Bài 8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên ( Tiếp theo)


Quan sát hình 4, hãy kể tên một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên.

Một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên là...


Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Y-a-li trên hình 4 và cho biết nhà máy đó nằm trên dờnq sônq nào ?

Nhà máy thủy điện Y-a-li trên hình 4 nằm trên sông...


Quan sát hình 6 và 7, em hãy mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp

Quan sát hình 6 và 7, em thấy rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp có những đặc điểm riêng biệt.


Quan sát các hình trên và mô tả quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ như bàn, ghế.

Quy trình làm ra các sản phẩm đồ gõ như bàn, ghế là...


Bài 1 trang 93 SGK Địa lí 4

Nêu một số đặc điểm của sông ở Tây Nguyên và ích lợi của nó.


Bài 2 trang 93 SGK Địa lí 4

Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp ở Tây Nguyên.


Bài 3 trang 93 SGK Địa lí 4

Tại sao cần phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng ?


Bài học tiếp theo

Bài 9. Thành phố Đà Lạt
Bài 10. Ôn tập - Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người miền núi và Trung Du

Bài học bổ sung