Bài 5: Tình bạn


Câu hỏi 1 trang 17 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 1 trang 17 SGK Đạo đức 5


Câu hỏi 2 trang 17 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 2 trang 17 SGK Đạo đức 5


Bài 1 trang 18 SGK Đạo đức 5

Giải bài 1 trang 18 SGK Đạo đức 5


Bài 2 trang 18 SGK Đạo đức 5

Giải bài 2 trang 18 SGK Đạo đức 5


Bài 3 trang 18 SGK Đạo đức 5

Giải bài 3 trang 18 SGK Đạo đức 5


Bài 4 trang 18 SGK Đạo đức 5

Giải bài 4 trang 18 SGK Đạo đức 5


Lí thuyết bài 5: Tình bạn

Ai cũng cần có bạn bè. Trẻ em cũng cần có bạn bè và có quyền kết giao bạn bè....


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến