Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu


A. Hoạt động cơ bản - Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 5 trang 71, 72, 73, 74 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Nhằm tiết kiệm thời gian và thao tác nhanh hơn . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 5 trang 71, 72, 73, 74 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Sử dụng các thông số định dạng chung . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 71, 72, 73, 74 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Trao đổi với bạn, tạo bài trình chiếu. . .


Bài học tiếp theo

Bài 6: Thực hành tổng hợp

Bài học bổ sung