Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu


A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 66, 67, 68 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở bài trình chiếu “Quê hương em”, trước khi bổ sung . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 3 : Chèn âm thanh vào bài trình chiếu

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 66, 67, 68 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em thực hành các thao tác sau: Bổ sung trang trình chiếu. . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 66, 67, 68 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Tìm hiểu chức năng . . .


Bài học tiếp theo

Bài 4: Chèn đoạn video vào bài trình chiếu
Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu
Bài 6: Thực hành tổng hợp

Bài học bổ sung