Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động


A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 62, 63, 64, 65 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Mở bài trình chiếu “Quê hương em” đã tạo ở Bài 1


B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 62, 63, 64, 65 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em lựa chọn các cách tạo đường chuyển động. . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 62, 63, 64, 65 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Thảo luận với bạn để tìm hiểu hiệu ứng . . .


Bài học tiếp theo

Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
Bài 4: Chèn đoạn video vào bài trình chiếu
Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu
Bài 6: Thực hành tổng hợp

Bài học bổ sung