Bài 17. Định dạng đoạn văn bản


Câu 1 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta có cần chọn cả đoạn văn bản này không?


Câu 3 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Hãy liệt kê một số tham số định dạng đoạn văn.


Câu 4 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Muốn thụt lề dòng đẩu tiên của đoạn văn bản, ta phải làm thế nào?


Câu 5 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số nào của đoạn văn bản?


Câu 6 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản không?


Bài học tiếp theo

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in
Bài 19. Tìm kiếm và thay thế
Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

Bài học bổ sung