Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản


Câu 1 trang 67 SGK Tin học lớp 6

Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản.


Câu 2 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất.


Câu 3 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Liệt kê một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ của Word.


Câu 4 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Điền từ đúng vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây:


Câu 6 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có trong văn bản không? Vì sao?


Câu 5 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Đánh dấu vào các lựa chọn đúng trong các câu sau đây


Bài học tiếp theo

Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản
Bài 15. Chỉnh sửa văn bản
Bài 16. Định dạng văn bản
Bài 17. Định dạng đoạn văn bản
Bài 18. Trình bày trang văn bản và in
Bài 19. Tìm kiếm và thay thế
Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

Bài học bổ sung