Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản


Câu 1 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu các thành phần cơ bản của văn bản.


Câu 2 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Em hãy cho biết máy tính sẽ xác định câu dưới đây gồm những từ nào? "Ngày nay khi soạn thảo văn bản,chúng ta thường sử dụng máytính."


Câu 3 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Đánh dấu các câu đúng:


Câu 4 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Theo em, tại sao không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu?


Câu 6 trang 75 SGK Tin học lớp 6

Để soạn thảo và hiển thị văn bản chữ Việt trên máy tính ta cần thêm các công cụ hỗ trợ gì?


Câu 5 trang 75 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo có di chuyển theo không?


Bài học tiếp theo

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản
Bài 16. Định dạng văn bản
Bài 17. Định dạng đoạn văn bản
Bài 18. Trình bày trang văn bản và in
Bài 19. Tìm kiếm và thay thế
Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

Bài học bổ sung