Bài 16. Định dạng văn bản


Câu 1 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?


Câu 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau:


Câu 3 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Làm thế nào để biết một phần văn bản viết phông chữ gì ?


Câu 5 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Nêu các cánh định dạng kí tự mà em biết ?


Câu 6 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Em có thể định dạng các thành phần khác nhau của văn bản bằng nhiều phông chữ khác nhau được không ?


Bài học tiếp theo

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản
Bài 18. Trình bày trang văn bản và in
Bài 19. Tìm kiếm và thay thế
Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

Bài học bổ sung