Bài 14. Thu - đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"


Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao ?

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục...


Bài 1 trang 32 SGK Lịch sử 5

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì ?


Bài 2 trang 32 SGK Lịch sử 5

Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.


Bài 3 trang 32 SGK Lịch sử 5

Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp ?


Bài học tiếp theo

Bài 15. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
Bài 16. Hậu phương sau những năm sau chiến dịch Biên giới
Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954)

Bài học bổ sung