Bài 13. "Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước"


Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì ?

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện...


Bài 1 trang 30 SGK Lịch sử 5

Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.


Bài 2 trang 30 SGK Lịch sử 5

Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì ?


Bài học tiếp theo

Bài 14. Thu - đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"
Bài 15. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
Bài 16. Hậu phương sau những năm sau chiến dịch Biên giới
Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954)

Bài học bổ sung