Hóa Nâng Cao

Giải bài tập hóa học lớp 11 Nâng cao đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học SGK 11 Nâng cao giúp để học tốt hóa học 11 Nâng cao

CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI


CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ


CHƯƠNG III: NHÓM CACBON


CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ


CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO


CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO


CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN


CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL


CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC