Bài 42 ao eo - Tiếng Việt 1 - Tập một

Giới thiệu

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo khoa

Đọc toàn màn hình
Tải sách

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
185 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng chủ biên
Bùi Mạnh Hùng
Chủ biên
Bùi Mạnh Hùng
Tác giả
Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1

Mục lục

Chào em vào lớp 1
    Bài 1 A a
    Bài 2 B b ˋ
    Bài 3 C c ˊ
    Bài 4 E e Ê ê
    Bài 5 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 6 O o ˀ
    Bài 7 Ô ô .
    Bài 8 D d Đ đ
    Bài 9 Ơ ơ ~
    Bài 10 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 11 I i K k
    Bài 12 H h L l
    Bài 13 U u Ư ư
    Bài 14 Ch ch Kh kh
    Bài 15 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 16 M m N n
    Bài 17 G g Gi gi
    Bài 18 Gh gh Nh nh
    Bài 19 Ng ng Ngh ngh
    Bài 20 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 21 R r S s
    Bài 22 T t Tr tr
    Bài 23 Th th ia
    Bài 24 ua ưa
    Bài 25 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 26 Ph ph Qu qu
    Bài 27 V v X x
    Bài 28 Y y
    Bài 29 Luyện tập chính tả
    Bài 30 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 31 an ăn ân
    Bài 32 on ôn ơn
    Bài 33 en ên in un
    Bài 34 am ăm âm
    Bài 35 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 36 om ôm ơm
    Bài 37 em êm im um
    Bài 38 ai ay ây
    Bài 39 oi ôi ơi
    Bài 40 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 41 ui ưi
    Bài 42 ao eo
    Bài 43 au âu êu
    Bài 44 iu ưu
    Bài 45 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 46 ac ăc âc
    Bài 47 oc ôc uc ưc
    Bài 48 at ăt ât
    Bài 49 ot ôt ơt
    Bài 50 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 51 et êt it
    Bài 52 ut ưt
    Bài 53 ap ăp âp
    Bài 54 op ôp ơp
    Bài 55 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 56 ep êp ip up
    Bài 57 anh ênh inh
    Bài 58 ach êch ich
    Bài 59 ang ăng âng
    Bài 60 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 61 ong ông ung ưng
    Bài 62 iêc iên iêp
    Bài 63 iêng iêm yên
    Bài 64 iêt iêu yêu
    Bài 65 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 66 uôi uôm
    Bài 67 uôc uôt
    Bài 68 uôn uông
    Bài 69 ươi ươu
    Bài 70 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 71 ươc ươt
    Bài 72 ươm ươp
    Bài 73 ươn ương
    Bài 74 oa oe
    Bài 75 Ôn tập và kể chuyện
    Bài 76 oan oăn oat oắt
    Bài 77 oai uê uy
    Bài 78 B b `
    Bài 79 uyên uyêt
    Bài 80 Ôn tập và kể chuyện
Ôn tập
    Bài 81 Ôn tập
    Bài 82 Ôn tập
    Bài 83 Ôn tập
    Đánh giá cuối kì
Một số thuật ngữ dùng trong sách