Tải Bài tập Toán 8 - Tập hai

Bài tập Toán 8 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Phần đại số
CHương III Phương trình bậc nhất một ẩn
    §1 Mở đầu về phương trình
    §2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
    §3 Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
    §4 Phương trình tích
    §5 Phương trình chứa ẩn ở mẫu
    §6 và §7 Giải bài toán bằng cách lập phương trình
    Ôn tập chương III
    Lời giải, chỉ dẫn đáp số
CHƯƠNG IV Bất phương trình bậc nhất một ẩn
    §1 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
    §2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
    §3 Bất phương trình một ẩn
    §4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn
    §5 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
    Ôn tập chương IV
    Lời giải, chỉ dẫn hoặc đáp số
Phần hình học
Chương III Tam giác đồng dạng
    §1 Định lí Ta-lét trong tam giác
    §2 Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
    §3 Tính chất đường phân giác của tam giác
    §4 Khái niệm hai tam giác đồng dạng
    §5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c)
    §6 Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c)
    §7 Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g)
    §8 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
    Ôn tập chương III
    Lời giải, chỉ dẫn hoặc đáp số
Chương IV Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
    A Hình lăng trụ đứng
    §1 Hình hộp chữ nhật
    §2 Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)
    §3 Thể tích của hình hộp chữ nhật
    §4 Hình lăng trụ đứng
    §5 Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
    §6 Thể tích của hình lăng trụ đứng
    B Hình chóp đều
    §7 Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
    §8 Diện tích xung quanh của hình chóp đều
    §9 Thể tích của hình chóp đều
    Ôn tập chương IV
    Ôn tập cuối năm phần đại số
    Ôn tập cuối năm phần hình học

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
194 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
TÔN THÂN
Tác giả
NGUYỄN HUY ĐOAN, LÊ VĂN HỒNG, TRẦN HỮU NAM, TRƯƠNG CÔNG THÀNH, NGUYỄN HỮU THẢO

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 8