Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986 - 2000) (tiết 1)

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn Lịch sử lớp 12

Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986 - 2000) (tiết 1) được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Sinh học 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu bài học.

1/ Kiến thức: Học sinh nắm được các nội dung cơ bản

  • Trình bày được hoàn cảnh lịch sử nước ta tiến hành đổi mới.
  • Trình bày được nội dung cơ bản của đường lối đổi mới ở nước ta, được đề ra đầu tiên tại ĐH VI (12/86), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển ở ĐH VII và các ĐH sau.
  • Trình bày được những thành tựu cơ bản và những hạn chế yếu kém cảu nước ta trong thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 86-90.

2/ Tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn liền với CNXH, ý thức sáng tạo – đổi mới trong lao động, học tập. Niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước

3/ Kỹ năng: Phân tích, so sánh, đánh giá quá trình 15 năm thực hiện đổi mới, liên hệ thực tế (vệ những thành tựu, hạn chế trong công cuộc đổi mới) qua các thông tin cập nhật

II. Tư liệu – đồ dùng dạy học

  • Tranh ảnh tư liệu
  • Tài liệu tham khảo sách giáo viên
  • Văn kiện đại hội Đảng VI, VII và VIII, IX
  • Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay (Trần Bá Đệ)

III. Tiến trình tổ chức dạy và học

1/ Ổn định lớp:

2/ Kiểm tra bài cũ

3/ Dẫn nhập vào bài mới

4/ Tổ chức các hoạt động dạy - học.

Hoạt động dạy học

Nội dung bài học

- Việt Nam thực hiện đổi mới trong hoàn cảnh nào? Vì sao đổi mới là tất yếu

- Đường lối đổi mới của Đảng được thể hiện qua các văn kiện nào ? Em hiểu về đổi mới thế nào cho đúng

- Nội dung đổi mới về kinh tế – chính trị

- Nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản của kế hoạch 5 năm (1986 – 2000), biện pháp thực hiện

- Kết quả việc thực hiện “3 chương trình kinh tế”

- Từ 1989: tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có giá trị: dầu thô, gạo và một số hàng mới

- Đại hội VII tiếp tục bổ sung, phát triển đường lối đổi mới (đề ra từ đại hội VI), đại hội đề ra một số chiến lược lâu dài

“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH” và chiến lược “Ổn định phát triển kinh tế năm 2000”

I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng

1/ hoàn cảnh lịch sử mới

a/ Hoàn cảnh trong nước

- Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế – xã hội do “Sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương chính sách lớn”, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện

b/ Thế giới: có sự thay đổi về tình và quan hệ các nước do

- Tác động của cách mạng khoa học – kỹ thuật, khủng hoảng ở Liên Xô và các nước XHCN

-> Tất yếu phải đổi mới để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và đẩy mạnh cách mạng XHCN

2/ Đường lối đổi mới của Đảng

- Đường lối đổi mới được đề ra từ đại hội Đảng VI (12/1986) -> Được bổ sung và điều chỉnh phát triển trong các đại hội VII (6/1991) và VIII (6/ 1996), IX (4/2001)

- Đổi mới: không phải là thay đổi mục tiêu CNXH mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về CNXH với những hình thức, biện pháp thích hợp

- Đổi mới toàn diện và đồng bộ trong đó trọng tâm là đổi mới về kinh tế

a/ Đổi mới về kinh tế: Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp, hình thành cơ chế thị trường, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN

b/ Đổi mới về chính trị: Xây dựng nhà nước XHCN của dân – do dân – vì dân xây dựng nền dân chủ XHCN, chính sách đối ngoại hòa bình bợp tác

II. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)

- Đường lối đổi mới được thực hiện từ 1986 -> 2000 đã qua 3 kế hoạch nhà nước 5 năm

1/ Thực hiện kế hoạch 5 năm (1986 – 1991)

a/ Nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch

- Được đề ra trong đại hội Đảng VI 12 – 1986, tiếp tục đường lối trong cách mạng XHCN

- Mục tiêu: 3 chương trình kinh tế

+ Lương thực thực phẩm

+ hàng tiêu dùng

+ Hàng xuất khẩu

b/ Kết quả của việc thực hiện

- Lương thực thực phẩm: đáp ứng được nhu cầu trong nước -> có dự trữ và xuất khẩu, sản xuất lương thực 1988 đạt 19.5 triệu tấn, 1989 đạt 21.4 triệu tấn

- Hàng tiêu dùng: Dồi dào đa dạng, có tiến bộ về mẫu mã, chất lượng. Phần bao cấp của nhà nước giảm

- Hàng xuất khẩu (kinh tế đối ngoại phát triển về quy mô và hình thức). Từ 1986 – 1990,hàng xuất khẩu tăng 3 lần. Nhập khẩu giản đáng kể

- Kiềm chế được đà lạm phát. Giảm chỉ số tăng giá từ 20% (1986) -> 4,4%(1990), bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

Chính trị: Bộ máy nhà nước các cấp được sắp xếp lại và có một số đổi mới theo hướng dân chủ hơn, quyền lực của các cơ quan dân cử được tăng cường

IV. Kết thúc bài học.

1/ Củng cố bài: Khái quát các nội dung cơ bản của bài

  • Tình hình nước ta sau khi thực hiện kế haọch nhà nước 5 năm 81-85.
  • Yêu cầu tất yếu phải đổi mới
  • Những thành tựu và hạn chế của kế hoạch nhà nước 5 năm 86-90.

2/ Dặn dò: Chuẩn bị bài phần tiếp theo câu hỏi hướng dẫn ở sgk

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm