HOT HOT HOT: DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019

Tìm Đáp Án giới thiệu chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Sử năm học 2019 - 2020 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong  được cập nhật nhanh nhất giúp bạn tham khảo.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sử năm 2019 - THPT Chuyên Lê Hồng  Phong

Đề thi sử vào 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm 2019


Câu 1. (2,0 điểm)

Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam thời điểm cuối năm 1929, đầu năm 1930 là gì? Yêu cầu đó đã được giải quyết như thế nào?

Câu 2. (3,0 điểm)

Vì sao trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Đông Dương luôn quan tâm xây dựng các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất? Phân tích vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và liên hệ đến công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam hiện nay. 

Câu 3. (2,0 điểm)

a. Trong giai đoạn 1965 – 1973, Mĩ đã thực hiện các chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam? Hãy chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa các chiến lược chiến tranh đó.

b. Vì sao năm 1973, Mĩ kí Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam và rút quân về nước nhưng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vẫn Còn tiếp tục đến năm 1975?

 Câu 4. (3,0 điểm)
 
“Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa và theo đuổi mưu đồ bá chủ thể giới.”

(Trích SGK Lịch sử lớp 9, NXB Giáo dục, trang 33)

a. Trình bày những nét chính về kinh tế và chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

b. Nguyên nhân kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

c. Liên hệ đến chính sách của Mĩ ở Việt Nam giai đoạn 1945 – 1973.

- Hết -

Đáp án  đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sử năm 2019 trương THPT Chuyên Lê Hồng Phong sẽ được cập nhật tại đây. Mời các bạn chú ý theo dõi...
Xem thêmĐề thi mới nhất