Soạn bài Tập đọc: Sư Tử xuất quân trang 46 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Sư Tử xuất quân trang 46 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ ?


Câu 1

Sư Tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách nào ?

Gợi ý: Em hãy đọc 4 câu thơ đầu và nhận xét về cách giao việc cho thần dân của Sư Tử.

Trả lời :

Sư Tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách : không kể nhỏ to, khỏe yếu đều có thể trổ tài lập công.


Câu 2

Voi, Gấu, Cáo, Khỉ được giao những việc gì ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Voi vận tải... nhờ chú Khỉ, chỉ ra nhiệm vụ của từng loài vật.

Trả lời :

Căn cứ vào sức lực, tài trí của từng người mà Sư Tử giao việc :

- Voi làm nhiệm vụ vận tải vì to khỏe.

- Gấu làm nhiệm vụ công đồn vì gan dạ dũng cảm.

- Cáo làm nhiệm vụ tham mưu vì có nhiều mưu kế.

- Khỉ làm nhiệm vụ đánh lừa kẻ địch vì có nhiều mưu mẹo.


Câu 3

Vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau và tìm lí do: Bỗng có người nảy ý tâu Vua... đến hết.

Trả lời :

Sư Tử là vị vua có tài trong điều binh khiển tướng. Căn cứ vào tài năng, sở trường của từng người mà giao việc, để họ có thể phát huy được tài năng của mình, góp thêm sức mạnh đánh thắng kẻ thù. Từ suy nghĩ đó mà Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ


Câu 4

Chọn một tên khác cho bài thơ theo gợi ý dưới đây :

a) Ông vua khôn ngoan.

b) Nhìn người giao việc.

c) Ai cũng có ích.

Em đọc lại bài thơ và đặt tên phù hợp với nội dung bài.

Trả lời:

Có thể đặt tên cho bài thơ như sau: Điều binh khiển tướng, Ông vua tài giỏi, Tài dụng người, Đúng người đúng việc


Bài đọc

Sư Tử xuất quân

 Sư Tử bàn chuyện xuất quân

Muốn sao cho khắp thần dân trổ tài

 Nhỏ to, khỏe yếu muôn loài

Ai ai cũng được tùy tài lập công:

   Voi vận tải trên lưng quân bị

       Vào trận sao cho khỏe như voi.

 Công đồn, Gấu phải kịp thời,

Cáo nhiều mưu kế tính bài quân cơ.

       Mẹo lừa địch, phải nhờ chú Khỉ...

   Bỗng có người nảy ý tâu Vua:

"Người ta bảo ngốc như Lừa

Nhát như Thỏ Đế, xin chưa vội dùng."

                    "Không! - Vua phán - Trẫm dùng cả chứ!

     Loại họ ra, đội ngũ không yên

   Anh Lừa lo chuyện gạo tiền,

Giấy tờ Thỏ chạy giao liên tài tình."

        Đã rằng khiển tướng, điều binh

Nhìn người giao việc cho tinh mới tài.

Phỏng theo LA PHÔNG-TEN

(Nguyễn Minh dịch)

- Xuất quân: đưa quân đi đánh giặc.

- Thần dân: người dân ở nước có vua.

- Quân bị: các vật dùng của quân đội,

- Công đồn: đánh đồn.

- Quân cơ: việc quan trọng, bí mật của quân đội.

- Giao liên: liên lạc.

- Khiển tướng, điều binh: chỉ huy quân đội.

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Nghe - viết): Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên trang 48 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy trang 49 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Bác sĩ Sói trang 42 SGK Tiếng Việt 2 tập 2