Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành động vật nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 SGK Sinh học 8.


Đề bài

Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành động vật nào?

Lớp động vật nào trong ngành Động vật có xương sống có vị trí tiến hóa cao nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Các ngành động vật đã học trong chương trình sinh học 7

1. Ngành động vật Nguyên Sinh

2. Ngành Ruột khoang

3.  Ngành Giun dẹp

4.  Ngành Giun tròn

5. Ngành Giun đốt

6. Ngành Thân mềm

7. Ngành Chân khớp

8. Ngành động vật có xương sống

- Các lớp cá

- Lớp Lưỡng cư

- Lớp Bò sát

- Lớp chim

- Lớp thú

Lớp thú có vị trí tiến hóa cao nhất.

Bài giải tiếp theo
Em hãy xác định những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người, không có ở động vật và đánh dấu ✓ vào ô trống tại câu đó.
Hãy cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào? (hình 1-1 → 3)
Bài 2 trang 7 SGK Sinh học 8

Bài học bổ sung
Quan sát, đọc chú thích trên sơ đồ cây phát sinh hình 56.3, trả lời những câu hỏi sau: Cho biết ngành chân khớp có quan hệ họ hàng gần gũi với ngành thân mềm hơn hay với động vật có xương sống hơn...
Đọc bảng 1, lựa chọn tên ngành động vật và tên đại diện vào ô trống của bảng sao cho phù hợp với những đặc điểm của ngành.