Hậu tố ful

Khi full được gắn vào một từ ta bỏ đi chữ l thứ hai : beauty + ful — beautiful (nhưng : beautifully) use + full — useful (nhưng usefully.)


Khi full được gắn vào một từ ta bỏ đi chữ l thứ hai :

beauty + ful — beautiful (nhưng : beautifully)

use + full — useful (nhưng usefully.)

Nếu từ gốc có hai chữ l ta bỏ chữ l thứ hai :

skill + full — skilful

Lưu ý : full + fill = fulfil.

 

Bài giải tiếp theo
Các từ tận cùng bằng y
Nguyên âm ie và ei
Dấu ghạch nối