Bài 162 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 VBT toán 2 bài 162 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

Phương pháp giải:

- Vẽ thêm kim đồng hồ để đúng với thời gian đã cho trong mỗi câu.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Minh cân nặng 31kg. Hà nhẹ hơn Minh 3kg. Hỏi Hà nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy cân nặng của Minh trừ đi 3kg.

Lời giải chi tiết:

Hà nặng số ki-lô-gam là:

\(31 - 3 = 28\left( {kg} \right)\)

Đáp số: \(28kg\).


Bài 3

Lúc 7h một ô tô đi từ A đến B. Ô tô đi quãng đường AB hết 3 giờ. Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy thời điểm bắt đầu đi từ A cộng thêm thời gian đi hết quãng đường AB. 

Lời giải chi tiết:

Thời điểm ô tô đến B là :

\(7 + 3 = 10\) (giờ)

Đáp số: \(10\) giờ.


Bài 4

Đèn biển cách bờ 4km, một chiếc tàu đánh cá cách bờ 3km (như hình vẽ). Hỏi chiếc tàu đánh cá đó cách đèn biển bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy quãng đường từ đèn biển đến bờ trừ đi quãng đường 3km.

Lời giải chi tiết:

Tàu đánh cá cách đèn biển số ki-lô-mét là:

\(4 - 3 = 1\left( {km} \right)\)

Đáp số: \(1\) km.

 

Bài giải tiếp theo
Bài 163 : Ôn tập về hình học
Bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Bài 165 : Luyện tập chung
Bài 166 : Luyện tập chung
Bài 167 : Luyện tập chung
Bài 168 : Luyện tập chung
Tự kiểm tra trang 104