Bài 158 : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 90, 91 VBT toán 2 bài 158 : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm:

\(7 + 8 = ...\)          \(400 + 300 = ...\)

\(8 + 7 = ...\)          \(300 + 400 = ...\)

\(15 - 7 = ...\)        \(700 - 400 = ...\)

\(15 - 8 = ...\)         \(700 - 300 = ...\)

       \(500 + 400 = ...\)

       \(400 + 500 = ...\)

       \(900 - 500 = ...\)

       \(900 - 400 = ...\)

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các số rồi điền vào chỗ trống.

- Phép tính với các số tròn trăm : Cộng hoặc trừ các số hàng trăm rồi viết thêm hai chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

\(7 + 8 = 15\)              \(400 + 300 = 700\)

\(8 + 7 = 15\)              \(300 + 400 = 700\)

\(15 - 7 = 8\)               \(700 - 400 = 300\)

\(15 - 8 = 7\)               \(700 - 300 = 400\)

             \(500 + 400 = 900\)

             \(400 + 500 = 900\)

             \(900 - 500 = 400\)

             \(900 - 400 = 500\)


Bài 2

Đặt tính rồi tính:

\(58 + 29\)                                  \(185 - 65\)

\(27 + 65\)                                  \(92 - 87\)

\(246 + 513\)                              \(888 - 357\)

\(432 + 56\)                                \(564 - 44\)

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Tìm \(x\):

\(a) \; x - 45 = 32 \)

\( b)\; x + 24 = 86\)

\(c)\; 70 - x = 30\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{a)\;   x - 45& = 32  \cr   x& = 32 + 45  \cr  x  &= 77 \cr} \)

\(\eqalign{b)\;  x + 24 &= 86  \cr   x &= 86 - 24  \cr   x &= 62 \cr} \)

\(\eqalign{c)\;  70 - x &= 30  \cr   x& = 70 - 30  \cr   x &= 40 \cr} \)


Bài 4

 Một cửa hàng buổi sáng bán được 325l dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 144l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu buổi sáng bán được cộng với 144l dầu.

Lời giải chi tiết:

Buổi chiều bán được số lít dầu là:

\(325 + 144 = 469\) (lít)

Đáp số: \(469\) lít.


Bài 5

Lập tháp số (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Tìm quy tắc của tháp số.

- Tìm số còn thiếu của tháp số thứ hai rồi điền vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 159 : Ôn tập về phép nhân và phép chia
Bài 160 : Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo)
Bài 161 : Ôn tập về đại lượng
Bài 162 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Bài 163 : Ôn tập về hình học
Bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Bài 165 : Luyện tập chung
Bài 166 : Luyện tập chung
Bài 167 : Luyện tập chung
Bài 168 : Luyện tập chung