Luyện từ và câu - Tuần 33 trang 64

1. Viết từ ngữ chỉ nghề nghiệp của người được vẽ trong mỗi tranh dưới đây :


Câu 1

Viết từ ngữ chỉ ngh nghiệp của người được vẽ trong mỗi tranh dưới đây :

1 ..........................

4 ..........................

2 ..........................

5 ..........................

3 ..........................

6 ..........................

Trả lời:

Nghề nghiệp của người được vẽ trong mỗi tranh là:

1. Công nhân

4. Bác sĩ 

2. Công an

5. Tài xế

3. Nông dân

6. Bán hàng


Câu 2

Viết thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết.

M : thợ may,............................................

Trả lời:

Những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác như: kĩ sư, kiến trúc sư, thợ xây, thợ rèn, họa sĩ, nhà báo, nhà văn, giáo viên, công nhân, lao công,...


Câu 3

Gạch dưới những từ nói về phẩm cht của nhân dân Việt Nam : anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

 Trả lời:

Những từ nói về phẩm chất của nhân dân Việt Nam: Anh hùng, cao lớn, thông minh, gan d, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.


Câu 4

Đặt một câu với một từ vừa tìm được trong bài tập 3.

.................................................................................

Trả lời:

- Thanh là một học sinh rất thông minh.

- Bác Hưng rất cần cù lao động.

- Tập thể lớp chúng em rất đoàn kết.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 33 trang 65
Tập làm văn - Tuần 33 trang 65