Tuần 33 - Nhân dân


Chính tả - Tuần 33 trang 63

Chọn 1 trong 2 bài tập :


Luyện từ và câu - Tuần 33 trang 64

1. Viết từ ngữ chỉ nghề nghiệp của người được vẽ trong mỗi tranh dưới đây :


Chính tả - Tuần 33 trang 65

Giải bài tập Chính tả - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 33 trang 65

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến