Chính tả - Tuần 33 trang 63

Chọn 1 trong 2 bài tập :


Câu 1

Chọn 1 trong 2 bài tập :

Đin vào chỗ trống s hoặc x :

                    - Đông ...ao thì nắng, vắng ...ao thì mưa.

                    - Con công hay múa

                      Nó múa làm ...ao ?

                      Nó rụt cổ vào

                      Nó ...oè cánh ra.

                    - Con cò mà đi ăn đêm

           Đậu phải cành mềm lộn cổ ...uống ao

                    Ông ơi, ông vớt tôi nao

           Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

                    Có ...áo thì ...áo nước trong

           Chớ ...áo nước đục đau lòng cò con.

Trả lời:

                    - Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

                    - Con công hay múa

                      Nó múa làm sao ?

                      Nó rụt cổ vào

                      Nó xoè cánh ra.

                    - Con cò mà đi ăn đêm

           Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

                    Ông ơi, ông vớt tôi nao

           Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

                    Có xáo thì xáo nước trong

           Chớ xáo nước đục đau lòng cò con.


Câu 2

Đin vào chỗ trống  hoặc i :

     Thuỷ Tiên rất hợp với tên của em. Em thật xinh xắn với nụ cười chúm ch..´..m, t..´..ng nói d.ˌ..u dàng, dễ thương. Như một cô t...n bé nhỏ, Thuỷ T...n thích giúp đỡ mọi người, kh..´..n ai cũng yêu quý.

Trả lời:

     Thủy Tiên rất hợp với tên của em. Em thật xinh xắn với nụ cười chúm chím, tiếng nói du dàng, dễ thương. Như một cô tn bé nhỏ, Thủy Tn thích giúp đỡ mọi người, khiến ai cũng yêu quý.

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 33 trang 64
Chính tả - Tuần 33 trang 65
Tập làm văn - Tuần 33 trang 65