Luyện từ và câu - Tuần 25 trang 27

1. Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển :


Câu 1

Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển :

M : tàu biển, biển cả, .............................

Trả lời:

biển động, cá biển, nước biển, sóng biển, gió biển, dân biển, vùng biển, cảng biển,...


Câu 2

Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B :

Trả lời:


Câu 3

Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau :

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.       

Gợi ý: Cụm từ in đậm chỉ nguyên nhân của sự việc, vì vậy em sử dụng câu hỏi vì sao ?

Trả lời:

Vì sao không được bơi ở đoạn sông này ?


Câu 4

Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 60, 61), trả lời câu hỏi :

a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương ?

.......................................................

b) Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ?

......................................................

c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt ?

......................................................

Trả lời:

a)   Sơn Tinh lấy Mị Nương vì dâng lễ vật lên vua Hùng trước.

b)   Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì tức giận, muốn cướp lại Mị Nương.

c)   Nước ta có nạn lụt vì năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước lên đánh Sơn Tinh.

 

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 25 trang 28
Tập làm văn - Tuần 25 trang 28