Tuần 25 - Sông biển


Chính tả - Tuần 25 trang 26
(1) a) Điền tr hoặc ch vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 25 trang 27
1. Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển :


Chính tả - Tuần 25 trang 28
Giải bài tập Chính tả - Tuần 25 trang 28 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 25 trang 28
1. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến