Tuần 25 - Sông biển


Chính tả - Tuần 25 trang 26

(1) a) Điền tr hoặc ch vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 25 trang 27

1. Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển :


Chính tả - Tuần 25 trang 28

Giải bài tập Chính tả - Tuần 25 trang 28 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 25 trang 28

1. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến