Chính tả - Tuần 31 trang 58

Giải bài tập Chính tả - Tuần 31 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Câu 1

Viết các từ thích hợp vào chỗ trống (chọn bài tập 1 hoặc 2) :

Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

- Chất lỏng, dùng để thắp đèn, chạy máy : .........

- Cất, giữ kín, không cho ai thấy hoặc biết : .........

- (Quá, lá) rơi xuống đất : .........

Trả lời:

- Chất lỏng, dùng để thắp đèn, chạy máy : dầu

- Cất giữ kín, không cho ai thấy hoặc biết : giấu

- (Quả, lá) rơi xuống đất : rụng


Câu 2

Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Cây nhỏ, thân mềm, làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa : .........

- Đập nhẹ vào vật cứng cho kêu : .........

- Vật dùng để quét nhà : .........

Trả lời:

- Cây nhỏ, thân mềm, làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa : cỏ

- Đập nhẹ vào vật cứng cho kêu : 

- Vật dùng để quét nhà : chổi

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn - Tuần 31 trang 58