Chính tả - Tuần 29 trang 48

Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau :


Câu 1

Điền vào chỗ trống s hoặc x:

   Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa ...ổ, em thấy lồng trống không. Chú ...áo nhỏ tinh nhanh đã ...ổ lồng. Chú đang nhảy nhảy trước ...ân. Bỗng mèo mướp ...ồ tới. Mướp định vồ sáo nhưng sáo đã nhanh hơn, nó vụt bay lên và đậu trên một cành ...oan rất cao.

Trả lời:

   Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa sổ, em thấy lồng trống không. Chú sáo nhỏ tinh nhanh đã sổ lồng. Chú đang nhảy nhảy trước sân. Bỗng mèo mướp x tới. Mướp định vồ sáo nhưng sáo đã nhanh hơn, nó vụt bay lên và đậu trên một cành xoan rất cao.


Câu 2

Đin vào chỗ trống in hoặc inh :

- To như cột đ...ˋ

- K...´ như bưng.

- T...ˋ làng nghĩa xóm.

- K...´ trên nhường dưới.

- Ch...´ bỏ làm mười.

Trả lời:

- To như cột đình.

- Kín như bưng.

- Tình làng nghĩa xóm.

- Kính trên nhường dưới.

- Chín bỏ làm mười.

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 29 trang 48
Chính tả - Tuần 29 trang 50
Tập làm văn - Tuần 29 trang 50