Tuần 29 - Cây cối


Chính tả - Tuần 29 trang 48
Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau :


Luyện từ và câu - Tuần 29 trang 48
1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả


Chính tả - Tuần 29 trang 50
Giải bài tập Chính tả - Tuần 29 trang 50 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 29 trang 50
1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa