Tuần 29 - Cây cối


Chính tả - Tuần 29 trang 48

Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau :


Luyện từ và câu - Tuần 29 trang 48

1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả


Chính tả - Tuần 29 trang 50

Giải bài tập Chính tả - Tuần 29 trang 50 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 29 trang 50

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến